German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 5 of 5
      
* results  search [and] ([LCL] Local classification (GOK)) kjq 693
Books 1.  Taḥlīl wa tafsīr-i maǧmūʿa-i asnād-i rūstāyī wa ʿašāyirī-i Īrān
/ Ṣafīnižād, Ǧawād. - Čāp 1. - Tihrān : Našr-i Ātiya, 1377 h.š. [1998]
Books 2.  The agricultural dictionary of Iran : English-Persian, Persian-English
/ Gūnīlī, Abu-'l-Ḥasan. - Čāp 3. - Tehran : Amir Kabir, 1984
Books 3.  Farhang-i iṣṭilāḥāt-i kišāwarzī : inglīsī-fārsī
/ Abū-'l-Ḥasan Gūnīlī. - Čāp 2. - Tihrān : Intišārāt-i Payām, 1352 h.š. [1973]
Books 4.  Risāla-i ṭarīq-i qismat-i āb-i qalb : wa marda-ǧūy wa arāḍiī-i bulūkat [wa] wilāyāt ; ki mutaḍammin-i ǧuġrāfiyā-i Harāt ast
/ Harawī, Qāsim Ibn-Yūsuf Abū-Naṣrī. - [Tihrān] : Intišārāt-i Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1347 h.š. [1969]
Books 5.  Iršād az-zirāʿa
/ Abū-Naṣrī Harawī, Qāsim Ibn-Yūsuf. - Tihrān : Dānišgāh, 1346 h.š. [1967]
1 - 5 of 5
      
Word   Type   Count
kjq 693 [LCL] Local classification (GOK) 5
 
1 - 5 of 5