German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 79
previous page      next page
* results  search [and] ([LCL] Local classification (GOK)) knc 510
Books 1.  Sha shi bi ya zai Zhong guo : Zhong guo ren de Sha shi bi ya jie shou shi
/ Seto, Hiroshi. - Di 1 ban. - Guang zhou : Guangdong ren min chu ban she, 2017
Books 2.  Lu Xun cun zai lun yu yan zhi yan jiu
/ Li, Min. - Di 1 ban. - Guang zhou : Zhong shan da xue chu ban she, 2016
Books 3.  Wan Qing bai hua wen yu qi meng du wu
/ Xia, Xiaohong. - Er ling yi wu nian liu yue Xiang gang di 1 ban. - Xiang gang : San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 6.2015
Books 4.  Chan shi xue yu kua wen hua yan jiu
/ Zhang, Longxi. - Bei jing di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014
Books 5.  Dang shuo zhe bei shuo de shi hou : bi jiao xu shu xue dao lun
/ Zhao, Yiheng. - Di 1 ban. - Cheng du : Sichuan chu ban ji tuan, Sichuan wen yi chu ban she, 2013
Books 6.  Guo xue de chuan cheng yu chuang xin : Feng Qi yong xian sheng cong shi jiao xue yu ke yan liu shi zhou nian qing he xue shu wen ji
/ Guo xue qian yan wen ti yan jiu ji Feng Qiyong xian sheng cong jiao liu shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui <(2010 :Zhongguo ren min da xue)>. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai gu ji chu ban she, 2013
Books 7.  Qing dai wen xian bian wei xue yan jiu
/ Tong, Daqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min chu ban she, 2012
Books 8.  Zhunei Hao de Lu Xun yan jiu
/ Jin, Conglin. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2012
Books 9.  Hong lou meng shi ci jian shang ci dian
/ He, Shiming. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 2012
Books 10.  Gu dian xin yi
/ Wen, Yiduo. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
1 - 10 of 79
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 510 [LCL] Local classification (GOK) 79
 
1 - 10 of 79
previous page      next page