Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Weitere Kataloge und Datenbanken

______________

Systematischer Zugang ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home SUB

1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen CBM 105 (Buddhismus in China 1644-1912)
Bücher 1.  Buddhism in late Ch'ing political thought
/ Chan, Sin-wai. - Hong Kong : Chinese U. P., 1985
Bücher 2.  Vers un bouddhisme du XXe siècle : Yang Wenhui (1837-1911), réformateur laïque et imprimeur
/ Goldfuss, Gabriele. - Paris : Collège de France, Inst. des Hautes Études Chinoises, 2001
Bücher 3.  Xi xun sheng dian
/ Peng, Ling. - Faks. d. Ausg. 1812. - Bei jing : Bei jing gu ji chu ban she, 1996 = 1812
Bücher 4.  Qing dai yong he gong dang an shi liao
/ Zhong guo di 1 li shi dang an guan. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo min zu she ying yi shu chu ban she, 2004
Bücher 5.  Qing dai li xue shi
/ Gong, Shuduo. - Di 1 ban. - Guang zhou : Guang dong jiao yu chu ban she, 2007
Bücher 6.  Jin dai fo xue fu xing yun dong de meng ya
/ Chen, Jiongzhang. - Chu-ban. - Tai bei : Wen jing chu ban she, [Minguo 76 [1987]]
Bücher 7.  Ming mo Qing chu Da lai La ma xi tong yu Meng gu zhu bu hu dong guan xi yan jiu
/ Wang, Li. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2011
Bücher 8.  Cong li xue dao lun li xue : qing mo min chu dao de yi shi de zhuan hua
/ Huang, Jinxing. - Chu ban. - Tai bei : Yun chen wen hua, 2013
Bücher 9.  La construction de la sainteté dans la Chine moderne : la vie du maître bouddhiste Xuyun
/ Campo, Daniela. - Paris : Les Belles Lettres, 2013
Bücher 10.  Leaving for the rising sun : Chinese Zen master Yinyuan and the authenticity crisis in early modern East Asia
/ Wu, Jiang. - New York, New York : Oxford University Press, [2015]
1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite