Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 113
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "CBM 004"
Bücher 1.  Global entanglements of a man who never traveled : a seventeenth-century Chinese Christian and his conflicted worlds
/ Sachsenmaier, Dominic. - New York : Columbia University Press, [2018]
Bücher 2.  Si wen : tang song si xiang de zhuan xing
/ Bol, Peter Kees. - Di 1 ban. - Nanjing : Jiang su ren min chu ban she, 2017
Bücher 3.  Tian ru yuan tong : Ming mo Qing chu ru jia tian zhu jiao tu xin dao tong si xiang yan jiu
/ Jia, Weizhou. - Di 1 ban. - Guang zhou : Ji nan da xue chu ban she, 2017
Bücher 4.  Gu dai zong jiao yu lun li : ru jia si xiang de gen yuan
/ Chen, Lai. - Zeng ding ben, di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2017
Bücher 5.  Ming ru si xiang yu wen xian lun ji
/ Li, Yeming. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Bücher 6.  Wang Chuanshan li shi zhe xue yan jiu
/ Deng, Hui. - Zeng ding ban, di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Bücher 7.  Ming Qing "Zheng meng" si xiang quan shi yan jiu : yi li qi xin xing lun wei zhong xin
/ Chen, Zhengyang. - Taibei shi : Xue sheng shu ju, 2017
Bücher 8.  Tai xuan yu Yi xue shi cun gao
/ Wen, Yongning. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Bücher 9.  Wang Fuzhi Si shu xue si xiang yan jiu
/ Zhou, Bing. - Di 1 ban. - Bei jing : Ke xue chu ban she, 2017
Bücher 10.  "San jiao he yi" zhi xin : Wang Fuzhi fo dao si xiang yan jiu
/ Xiao, Jianyuan. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2016
1 - 10 von 113
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
cbm 004 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 113
 
1 - 10 von 113
vorherige Seite      nächste Seite