Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Erwerbungsvorschläge für E-Books

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 117
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "CBM 004"
Bücher 1.  Zhu Xi : selected writings
/ Zhu, Xi. - New York, NY : Oxford University Press, [2019]
Bücher 2.  Global entanglements of a man who never traveled : a seventeenth-century Chinese Christian and his conflicted worlds
/ Sachsenmaier, Dominic. - New York : Columbia University Press, [2018]
Bücher 3.  Si wen : tang song si xiang de zhuan xing
/ Bol, Peter Kees. - Di 1 ban. - Nanjing : Jiang su ren min chu ban she, 2017
Bücher 4.  Tian ru yuan tong : Ming mo Qing chu ru jia tian zhu jiao tu xin dao tong si xiang yan jiu
/ Jia, Weizhou. - Di 1 ban. - Guang zhou : Ji nan da xue chu ban she, 2017
Bücher 5.  Gu dai zong jiao yu lun li : ru jia si xiang de gen yuan
/ Chen, Lai. - Zeng ding ben, di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2017
Bücher 6.  Ming ru si xiang yu wen xian lun ji
/ Li, Yeming. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Bücher 7.  Wang Chuanshan li shi zhe xue yan jiu
/ Deng, Hui. - Zeng ding ban, di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Bücher 8.  Ming qing zheng meng si xiang quan shi yan jiu : yi li qi xin xing lun wei zhong xin
/ Chen, Zhengyang. - Taibei shi : Xue sheng shu ju, 2017.10
Bücher 9.  Tai xuan yu Yi xue shi cun gao
/ Wen, Yongning. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Bücher 10.  Wang Fuzhi Si shu xue si xiang yan jiu
/ Zhou, Bing. - Di 1 ban. - Bei jing : Ke xue chu ban she, 2017
1 - 10 von 117
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
cbm 004 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 117
 
1 - 10 von 117
vorherige Seite      nächste Seite