Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 162
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "CBM 060"
Bücher 1.  Zhong guo min jian xin yang xue : yan jiu yu ping shu
/ Yang, Qinghu. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2017
Bücher 2.  Materializing magic power : Chinese popular religion in villages and cities
/ Lin, Wei-Ping. - Cambridge, Mass. [u.a.] : Harvard Univ. Asia Center, 2015
Bücher 3.  Dang dai min jian xin yang yu min zhong sheng huo
/ Chen, Qinjian. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2013
Bücher 4.  Di yuan yu xie yuan : Qing dai dan shui di qu han ji yi min min jian xin yang zhi yan jiu
/ Wu, Boxun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Bücher 5.  Cheng huang ye chu xun : Tai bei shi. Da dao cheng yu xia hai cheng huang miao hui yi bai er shi nian de xuan dang (1879-2000)
/ Song, Guangyu. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Bücher 6.  Ritual and ceremonious buildings : altars and temples for the worship of natural deities, and human sages and ancestors
/ Dazhang, Sun. - [Beijing] : China Architecture & Building Press, 2012
Bücher 7.  Tai wan min jian xin yang yu huan bao wen ti zhi yan jiu
/ Chen, Zhenan. - Taibei : Huo shi wen hua shi ye you xian gong si, 2012
Bücher 8.  Hui dang, jiao pai yu min jian xin yang : di er jie Zhong guo mi mi she hui shi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Zhongguo mi mi she hui shi guo ji xue shu yan tao hui <(2nd :2009 :Shandong da xue)>. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhi shi chan quan chu ban she, 2012
Bücher 9.  Zhong guo min jian zong jiao, min jian xin yang yan jiu zhi zhong ou shi jiao
/ Clart, Philip. - Chu ban. - Tai bei : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2012
Bücher 10.  Zhong guo min jian xin yang yan jiu shu ping
/ Lu, Yao. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. - Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 2012
1 - 10 von 162
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
cbm 060 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 162
 
1 - 10 von 162
vorherige Seite      nächste Seite