Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Erwerbungsvorschläge für E-Books

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 80
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 513"
Bücher 1.  Yin jin, jie he, chuang xin : xian dai yu yan xue li lun yu Zhongguo yu yan xue yan jiu
/ Chen, Ping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Bücher 2.  Xiao shuo ke
/ Bi, Feiyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Bücher 3.  Yi fu qi meng guan nian de dang dai wen xue
/ Wu, Xuan. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai da xue chu ban she, 2017
Bücher 4.  Schriftstellerische Praxis in der Literatur der DDR und der Volksrepublik China während der fünfziger und frühen sechziger Jahre : Möglichkeiten, Entwicklungen und Tendenzen
/ Saechtig, Alexander. - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2017
Bücher 5.  Xian dai zhu yi, dang dai Taiwan : wen xue dian fan de gui ji
/ Chang, Sung-sheng Yvonne. - Chu ban. - Tai bei : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015
Bücher 6.  Ni zao xin di qiu : dang dai Taiwan zi ran shu xie
/ Li, Yulin. - Chu ban. - Tai bei : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2015
Bücher 7.  Xian dang dai wen xue xin lun : yi li, lun li, di li
/ Wang, Dewei. - di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014
Bücher 8.  Guo Shui tan
/ Feng, Deping. - Chu ban. - Tainan Shi : Guo li Taiwan wen xue guan, 2014
Bücher 9.  Wang Hui du Lu Xun : "Po e sheng lun", "Na han, zi xu" jiang gao
/ Wang, Hui. - Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2013
Bücher 10.  Zhang Ai ling quan ji / 8. Lun zhu, Hong lou meng yan
/ Zhang, Ailing. - Di 1 ban. - 2012
1 - 10 von 80
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 513 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 80
 
1 - 10 von 80
vorherige Seite      nächste Seite