Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 166
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 649"
Bücher 1.  Between history and philosophy : anecdotes in early China
/ Els, Paul van. - Albany : State University of New York Press, [2017]
Bücher 2.  Qandı bodaw öšpes dangq
/ Jin, Yinan. - Ürimji : Šynjyang asemoner - fotoswret baspası, 2013
Bücher 3.  Tao yuan wen xin bian
/ Wang, Tao. - Di 1 ban. - Shang hai : Zhong xi shu ju, 2012
Bücher 4.  Qiu shu : chu ke ben, chong ding ben
/ Zhang, Binglin. - Di 1 ban. - Shang hai : Zhong xi shu ju, 2012
Bücher 5.  Mušäqqät wä šäräp
/ Jin, Yinan. - Ürümči : Šinjang güzäl sänʾät - foto sürät näšriyati [u.a.], 2012
Bücher 6.  Jin dai jing shi wen xuan
/ Dai, Yi. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Bücher 7.  Jin dai fa zhi wen xuan
/ Dai, Yi. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Bücher 8.  Dai Guo hui quan ji / 9, Shi xue yu tai wan yan jiu juan jiu : wei jie ji 3 : zhong ri guan xi
/ Dai, Guohui. - Chu ban. - Minguo 100 [2011]
Bücher 9.  Dai Guo hui quan ji / 1, Shi xue yu tai wan yan jiu juan yi: jing jie ren de du bai
/ Dai, Guohui. - Chu ban. - Minguo 100 [2011]
Bücher 10.  Zhong guo de teng tong : guo min xing pi pan yu wen hua zheng zhi xue kun jing
/ Mo, Luo. - Di 1 ban. - Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2011
1 - 10 von 166
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 649 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 166
 
1 - 10 von 166
vorherige Seite      nächste Seite