Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 16
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 654"
Bücher 1.  Science of acupuncture and moxibustion
/ Fang, Jianqiao. - Di 1 ban. - Beijing : China Press of Traditional Chinese Medicine, 2014
Bücher 2.  Huo shen zhi zu : Huai xuan yi xue quan shu
/ Liu, Zhitang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo zhong yi yao chu ban she, 2013Zusammenfassung
Bücher 3.  Han ying shuang jie zhen jiu ci dian
/ Dong, Hanwu. - Di 1 ban. - Zheng zhou : Zheng zhou da xue chu ban she, 2012
Bücher 4.  Ben cao gang mu xuan
/ Li, Shizhen. - Di 1 ban. - Bei jing : Wai wen chu ban she, 2012
Bücher 5.  Pisxik doqtordan 101 kengeš, Pisxik doqtordan 101 kengeš
/ Xiao Qi. - Ürümčü : Šinjang el basması, 2012
Bücher 6.  Ying cai ji cang sheng
/ Su, Mingxian. - Bei jing : Ren min wei sheng chu ban she, 2008
Bücher 7.  Meng-yao zheng dian : mei-li mu shi
/ Vjam-dpal-rdo-rje. - Di 1 ban. - Hu-he-hao-te : Nei-meng-gu ren-min chu-ban-she, 2007
Bücher 8.  Meng gu shou yi yan jiu
/ Bayinmuren, .... - Di 1 ban. - Shen yang : Liao ning min zu chu ban she, 2006
Bücher 9.  Zhong guo ben cao cai se tu jian : Cao yao pian
/ Qian, Xinzhong. - Di 1 ban. - Bei jing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 2003
Bücher 10.  The atlas of layered anatomy of acupoints
/ Gao, Hualing. - Beijing, China : Foreign Languages Press, c1999
1 - 10 von 16
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 654 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 16
 
1 - 10 von 16
vorherige Seite      nächste Seite