German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 59
previous page      next page
* results  search JY 641 (Biographische Literatur {Koreanisch})
Books 1.  Yŏngwŏnhan ch'ŏngnyŏn chŏngsin-ŭro : ojik ilp'yŏn tansim-ŭro nae ka kŏrŏ on kil
/ Paek, Nak-hwan*1926-. - Sŏul : Hangilsa, 2007
Books 2.  Mŏri wien pyŏlbit kadŭk'an hanŭri
/ Pak, Ŭl-su. - Sŏul : Kŭl Ingnŭn Tŭl, 2007
Books 3.  Saram-ŭl kŭrida : tongsidaein-ŭi ch'osang-gwa tamnon
/ Chʿoe, Chŏng-ho. - Sŏul : Sigŭma Buksŭ, 2009
Books 4.  Uriga chongmal araya hal uri sonbi
/ Chŏng, Ok-cha. - Seoul : Hyonamsa, 2003
Books 5.  Na-eui in-saeng-sal-i
/ Piao, Dongchun. - [Bug-gyeong] : Min-jog-chul-pan-sa, 2003
Books 6.  Sam-in-sam-saeg-eui un-myeong
/ Liu, Ranshan. - [Bug-gyeong] : Min-jog-chul-pan-sa, 2008
Books 7.  Annyŏng hasimnikka, Sŏ T'ae-mun imnida
/ Sŏ, T'ae-mun. - Pukkyŏng : Minjok Ch'ulp'ansa, 2003
Books 8.  Paektusan nyŏjanggun-ŭi kŏrukhan chauk
/ Kim, Chae-hwan. - [P'yŏngyang] : Kŭms̆ong ch'ŏngnyŏn ch'ulp'ansa, 2010
Books 9.  Susŏng ch'oessi-ŭi ppuri-wa chulgi : ch'ŏngjaegongp'a-rŭl chungsim-ŭro
/ Ch'oe, Chong-su. - Sŏul : Sigan-ŭi Mulle, 2010
Books 10.  Chung-Han uho-ŭi chŏn'gi inmul Han Sŏng-ho
/ Kim, Su-yŏng. - Moktan'gang : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2011
1 - 10 of 59
previous page      next page
 
1 - 10 of 59
previous page      next page