German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 2 of 2
      
* results  search KJQ 516 (Literarischer Stil {Neupersisch})
Books 1.  Maqāma-niwīsī dar adabīyāt-i fārsī wa ta'_sīr-i maqāmāt-i ʿarabī dar ān
/ Ibrāhīmī Ḥarīrī, Fāris. - Čāp 1. - Tihrān : Dānišgāh-i Tihrān, 1346 h.š. [1967]
Books 2.  Ḥarf wa sukūt : yā dirāzgūyī-i yak dīwāna dar yak dāstān-i kūtāh
/ Kiyānūš, Maḥmūd. - Čāp 1. - [S.l.] : [s.n.], 1358 h.š. [1979]
1 - 2 of 2
      
 
1 - 2 of 2