German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 4 of 4
      
* results  search KJQ 682 (Mathematik {Persisch})
Books 1.  The planetary equatorium of Jamshīd Ghiyāth al-Dīn al-Kāshī (d. 1429) : an edition of the anonymous Persian manuscript 75 <44b> in the Garrett Collection at Princeton University : being a description of two computing instruments, the plate of heavens and the plate of conjunctions
/ Kāšī, Ǧamšīd Ibn-Masʿūd al-. - Princeton, NJ : Princeton Univ. Press, 1960
Books 2.  Farhang-i iṣṭilāḥāt-i ʿilmī : riyāẓī, nuǧūm, fīzīk, šīmī, zamīn-šināsī, ǧāniwar-šināsī, gīyāh-šināsī ; bā taʿrīf daqīq-i ʿilmī wa muʿādil-i har iṣṭilāḥ bi du zabān Farānsawī wa Ingilīsī
Tihrān : Intišārāt-i Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1349 h.š. [1970]
Books 3.  Šumār-nāma : az rū-i nusḫa-i ḫaṭṭi-i Āstān-i Quds
/ Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Aiyūb aṭ-. - [Tihrān] : Šarikat-i Sihāmī, 1966
Books 4.  Ǧahān dāniš
/ Masʿūdī, Muḥammad Ibn-Masʿūd. - Čāp 1. - Tihrān : Mīrāṯ-i Maktūb, 2003
1 - 4 of 4
      
 
1 - 4 of 4