German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 2 of 2
      
* results  search KNC 324 (Sprachanthropologie. Ethnolinguistik {Chinesisch})
Books 1.  "Kulturspezifisches" Kommunikationsverhalten? : Eine empirische Untersuchung zu aktuellen Tendenzen in chinesisch-deutschen Begegnungen
/ Liu, Yue. - München : Iudicium, 2010
Books 2.  Yu yan wen hua zhi qiao : Zhong De yu yan zheng ce he yu yan sheng huo yan jiu
/ Jia, Wenjian. - Di 1 ban. - Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2015
1 - 2 of 2
      
 
1 - 2 of 2