German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 4 of 4
      
* results  search KNC 344 (Satzarten {Chinesisch})
Books 1.  The syntax of Mandarin interrogatives
/ Rand, Earl. - Berkeley [u.a.] : Univ. of Calif. Press, 1969
Books 2.  Resultativkonstruktionen im Deutschen : mit einem Exkurs zu chinesischen Resultativkonstruktionen
/ Chang, Lingling. - München : Utz, Wiss., 2003
Books 3.  Xian dai Han yu ju xing
/ Li, Linding. - Zeng ding ben, di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
Books 4.  Han yu shi yi xian xiang de lei xing xue he li shi ren zhi yan jiu
/ Zhu, Lin. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2011
1 - 4 of 4
      
 
1 - 4 of 4