German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 27
previous page      next page
* results  search KNC 351 (Etymologie {Chinesisch})
Books 1.  Hanyu yuyuanxue
/ Ren, Jinfang. - Zhongqing : Zhongqing chubanshe, 1992
Microfilm 2.  An etymophonological comparison of Chinese dialects, Sino-Japanese, and Sino-Korean
/ Lee, Hae Woo. - [Mikrofilm-Ausg.]. - 1994
Books 3.  Zili qiankun : hanzi xingti yuanliu
/ Wang, Hongyuan. - Taibei : Wenjin, 1998
Books 4.  The etymology of the word "Macrobiotic:s" and its use in modern Chinese scholarship
/ Collins, Roy. - Philadelphia, Pa. : Dep. of Asian and Middle Eastern Studies, Univ. of Pennsylvania, 2001
Books 5.  Comparison of Swadesh 100 words in Finnic, Hungarian, Sinic and Tibetan: introduction to Finno-Sinic languages
/ Gao, JingYi. - Tallinn : Estonian Language Foundation, 2005
Books 6.  Ci yuan ; 1
/ Guang dong, guang xi, hu nan, he nan ci yuan xiu ding zu. - Xiu ding ben. - 1979
Books 7.  Ci yuan ; 2
/ Guang dong, guang xi, hu nan, he nan ci yuan xiu ding zu. - Xiu ding ben. - 1980
Books 8.  Ci yuan ; 3
/ Guang dong, guang xi, hu nan, he nan ci yuan xiu ding zu. - Xiu ding ben. - 1982
Books 9.  Ci-Yuan ; 4
/ Guangdong Guangxi Hunan Henan ciyuan xiudingzu. - 1983
Books 10.  Han zi qi yuan xin jie : 2008-2009 tan suo shou ji
/ Su, San. - Di 1 ban. - Bei jing : Dong fang chu ban she, 2010
1 - 10 of 27
previous page      next page
 
1 - 10 of 27
previous page      next page