German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 32
previous page      next page
* results  search KNC 435 (Prosa allgemein {Chinesisch})
Books 1.  Biji xiaoshuo daguan
[Repr. d. Ausg. circa 1925]. - Yangzhou : Jiangsu guangling guji keyinshe, 1983
Books 2.  Mount Lu revisited : Buddhism in the life and writings of Su Shih [d.i. Su Dong po]
/ Grant, Beata. - Honolulu : University of Hawaii Press, c 1994
Books 3.  Zhongguo jindai wenxue daxi : 1840 - 1919
/ Ma, Xueliang. - Shanghai : Shanghai shudian, 1992-
Books 4.  Qingwenhui
/ Shen, Cuifen. - Yingyinben [Photostat. Wiederaufl.]. - Beijing : Beijing chubanshe, 1996
Books 5.  Ausgewählte chinesische Essays des 20. Jahrhunderts in Übersetzung
/ Woesler, Martin. - Bochum : MultiLingua-Verl., 1998
Books 6.  Zhongguo xinshiqi mingjia zhengming xiaoshuo daiguan
Qingdao : Qingdao chubanshe, 1997
Books 7.  Ming jia ming pian he ji
/ Zhang, Xiufeng. - Chang chun : Shi dai wen yi chu ban she, 2000
Books 8.  Zhongguo xinshiqi mingjia ... ; 1
1997
Books 9.  Zhongguo xinshiqi mingjia ... ; 2
1997
Books 10.  Zhongguo xinshiqi mingjia ... ; 3
1997
1 - 10 of 32
previous page      next page
 
1 - 10 of 32
previous page      next page