German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 5 of 5
      
* results  search KNC 656 (Philologische Literatur {Chinesisch})
Books 1.  Genre Theory in China in the 3rd - 6th centuries : (Liu Hshieh's theory on poetic genres)
/ Tőkei, Ferenc. - Budapest : Akad. Kiadó, 1971
Books 2.  Xin yi Wen xin diao long
/ Liu, Xie. - Chu ban. - Tai bei : San min shu ju, [Min guo 83 [1994]
Books 3.  Xiong shi li quan ji
/ Xiong, Shili. - 2001
Books 4.  Ming ri zhi Zhong guo wen hua : Zhong Yin Ou wen hua shi jiang
/ Zhang, Junmai. - Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
Books 5.  Ma Yi fu quan ji
/ Ma, Yifu. - Di 1 ban. - Hang zhou : Zhe jiang gu ji chu ban she, 2013
1 - 5 of 5
      
 
1 - 5 of 5