German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 119
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 004"
Books 1.  Zhu Xi : selected writings
/ Zhu, Xi. - New York, NY : Oxford University Press, [2019]
Books 2.  Song yuan xue shu si xiang shi lun ji
/ Dai, Jingxian. - Xiang gang : Zhong wen da xue chu ban she, [2018]
Books 3.  Global entanglements of a man who never traveled : a seventeenth-century Chinese Christian and his conflicted worlds
/ Sachsenmaier, Dominic. - New York : Columbia University Press, [2018]
Books 4.  Si wen : tang song si xiang de zhuan xing
/ Bol, Peter Kees. - Di 1 ban. - Nanjing : Jiang su ren min chu ban she, 2017
Books 5.  Tian ru yuan tong : Ming mo Qing chu ru jia tian zhu jiao tu xin dao tong si xiang yan jiu
/ Jia, Weizhou. - Di 1 ban. - Guang zhou : Ji nan da xue chu ban she, 2017
Books 6.  Gu dai zong jiao yu lun li : ru jia si xiang de gen yuan
/ Chen, Lai. - Zeng ding ben, di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2017
Books 7.  Ming ru si xiang yu wen xian lun ji
/ Li, Yeming. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Books 8.  Wang Chuanshan li shi zhe xue yan jiu
/ Deng, Hui. - Zeng ding ban, di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Books 9.  Ming qing zheng meng si xiang quan shi yan jiu : yi li qi xin xing lun wei zhong xin
/ Chen, Zhengyang. - Taibei shi : Xue sheng shu ju, 2017.10
Books 10.  Tai xuan yu Yi xue shi cun gao
/ Wen, Yongning. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
1 - 10 of 119
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 004 [LCL] Local classification (GOK) 119
 
1 - 10 of 119
previous page      next page