German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 60
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 005"
Books 1.  Confucian concord : reform, utopia and global teleology in Kang Youwei's Datong Shu
/ Brusadelli, Federico. - Leiden : Brill, [2020]
Books 2.  Ping deng de suo yi ran : Lu Suo ping deng guan yu Qing mo Min chu si xiang jie
/ Wen, Ya. - Di 1 ban. - Beijing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2017
Books 3.  Kang Youwei de da tong si xiang yu "Da tong shu"
/ Tang, Zhijun. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Books 4.  Tan Sitong zhe xue si xiang yan jiu
/ Wei, Yixia. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2017
Books 5.  Song Yuren wei xin si xiang yan jiu
/ Dong, Lingfeng. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing yan shan chu ban she you, 2016
Books 6.  Qing dai xue shu yuan liu
/ Chen, Zuwu. - Chu ban. - Tao yuan shi : Chang ming wen hua you xian gong si, 2016
Books 7.  Wang qing zhu zi xue yan jiu (Xia)
/ Huang, Jiajun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 8.  Wang qing zhu zi xue yan jiu (Shang)
/ Huang, Jiajun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 9.  Ma jian zhong, Shao zuo zhou, Chen qiu juan
/ Shao, Zuozhou. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015
Books 10.  Bao jiao li guo : Kang you wei de xian dai fang lüe
/ Gan, Chunsong. - Bei jing di 1 ban, di 1 ci yin shua. - Bei jing shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015
1 - 10 of 60
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 005 [LCL] Local classification (GOK) 60
 
1 - 10 of 60
previous page      next page