German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 253
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 006"
Books 1.  Harmonism as an alternative
/ Wang, Keping. - Singapore : Palgrave Macmillan, [2019]
Books 2.  Religion in China : ties that bind
/ Chau, Adam Yuet. - Medford, MA, USA : Polity, 2019
Books 3.  Liang Shuming and the populist alternative in China
/ Lynch, Catherine. - Leiden : Brill, [2018]
Books 4.  Studies on contemporary Chinese philosophy (1949-2009)
/ Guo, Qiyong. - Leiden : Brill, 2018
Books 5.  Ru dao hui tong : Liu Xian xin zhe xue si xiang yan jiu
/ Chen, Zhong. - Di 1 ban. - Gui yang : Kong xue tang shu ju, 2017
Books 6.  Ru xue de xian dai quan shi yu shi dai guan huai
/ Yang, Ziping. - Chu ban. - Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2017
Books 7.  The souls of China : the return of religion after Mao
/ Johnson, Ian. - First Edition. - New York : Pantheon Books, [2017]
Books 8.  Man di jiang hu wu shang zai : Zhang Taiyan yu jin dai Zhongguo (1895-1916)
/ Sun, Depeng. - Di 1 ban. - Gui lin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016Abstract
Books 9.  Shi yong zhu yi de ru hua : xian dai xin ru xue yu Duwei
/ Gu, Hongliang. - Di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
Books 10.  ˜Theœ mutual cultivation of self and things : a contemporary Chinese philosophy of the meaning of being
/ Yang, Guorong. - Bloomington : Indiana University Press, [2016]
1 - 10 of 253
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 006 [LCL] Local classification (GOK) 253
 
1 - 10 of 253
previous page      next page