German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 166
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 060"
Books 1.  Zhong guo min jian xin yang xue : yan jiu yu ping shu
/ Yang, Qinghu. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2017
Books 2.  Materializing magic power : Chinese popular religion in villages and cities
/ Lin, Wei-Ping. - Cambridge, Mass. [u.a.] : Harvard Univ. Asia Center, 2015
Books 3.  Oedipal god : the Chinese Nezha and his Indian origins
/ Shaḥar, Meʾir. - Honolulu : University of Hawaii Press, [2015]
Books 4.  Practicing scripture : a lay Buddhist movement in late imperial China
/ Haar, Barend J. ter. - Honolulu : Univ. of Hawaii Press, [2014]
Books 5.  Dang dai min jian xin yang yu min zhong sheng huo
/ Chen, Qinjian. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2013
Books 6.  Di yuan yu xie yuan : Qing dai dan shui di qu han ji yi min min jian xin yang zhi yan jiu
/ Wu, Boxun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Books 7.  Cheng huang ye chu xun : Tai bei shi. Da dao cheng yu xia hai cheng huang miao hui yi bai er shi nian de xuan dang (1879-2000)
/ Song, Guangyu. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Books 8.  Ritual and ceremonious buildings : altars and temples for the worship of natural deities, and human sages and ancestors
/ Dazhang, Sun. - [Beijing] : China Architecture & Building Press, 2012
Books 9.  Tai wan min jian xin yang yu huan bao wen ti zhi yan jiu
/ Chen, Zhenan. - Taibei : Huo shi wen hua shi ye you xian gong si, 2012
Books 10.  Hui dang, jiao pai yu min jian xin yang : di er jie Zhong guo mi mi she hui shi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Zhongguo mi mi she hui shi guo ji xue shu yan tao hui <(2nd :2009 :Shandong da xue)>. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhi shi chan quan chu ban she, 2012
1 - 10 of 166
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 060 [LCL] Local classification (GOK) 166
 
1 - 10 of 166
previous page      next page