German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 18
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 101"
Books 1.  Origins of Chinese political philosophy : studies in the composition and thought of the Shangshu (Classic of Documents)
/ Kern, Martin. - Leiden : Brill, [2017]
Books 2.  Han Wei liang Jin Nan Bei chao fo jiao shi
/ Tang, Yongtong. - Di 2 ban. - Bei jing : Zhonghua shu ju, 2016
Books 3.  Cong kong xing dao fo xing : Jin song fo xue he xin lun ti de zhuan huan
/ Zhang, Yuanwang. - Di 1 ban. - Wu han : Wuhan da xue chu ban she, 2016
Books 4.  Tan luan da shi you xian zhuan fo zhi xue si li cheng yan jiu
/ Wei, Shicen. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 5.  Dong Jin shi ren xuan fu dao si xiang yu wen hua
/ Chen, Qingyuan. - Chu ban. - Tai bei : Wen jin chu ban she, 2013
Books 6.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 4
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 7.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 3
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 8.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 2
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 9.  Zhong guo zhong gu fo jiao shi lun
/ Yan, Shangwen. - Di 1 ban. - Bei jing : Zong jiao wen hua chu ban she, 2010
Books 10.  Seng zhao ping zhuan
/ Xu, Kangsheng. - 1. Aufl., 4. Print. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2008
1 - 10 of 18
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 101 [LCL] Local classification (GOK) 18
 
1 - 10 of 18
previous page      next page