German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 618
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 200"
Books 1.  Buddhist apologetics in East Asia : countering the Neo-Confucian critiques in the Hufa lun and the Yusŏk chirŭi non
/ Kaplan, Uri. - Leiden : Brill, [2019]
Books 2.  Zhu Xi : selected writings
/ Zhu, Xi. - New York, NY : Oxford University Press, [2019]
Books 3.  The varieties of Confucian experience : documenting a grassroots revival of tradition
/ Billioud, Sébastien. - Leiden : Brill, [2018]
Books 4.  Jing xue li shi
/ Pi, Xirui. - Di 1 ban. - Zheng zhou : He nan ren min chu ban she, 2017
Books 5.  Qing dai ru xue da shi : Hui Dong yu Dai Zhen
/ Jiang, Hua. - Di 1 ban. - Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2017 nian 1 yue
Books 6.  Dong Zhongshu yu Han dai Gongyang xue
/ Zeng, Yi. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Books 7.  "Qin qin xiang yin" yu er chong zheng ju fa
/ Liang, Tao. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2017
Books 8.  Ren lun de "jie ti" : xing zhi lun chuan tong zhong de jia guo jiao lü
/ Wu, Fei. - Di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
Books 9.  Tian ru yuan tong : Ming mo Qing chu ru jia tian zhu jiao tu xin dao tong si xiang yan jiu
/ Jia, Weizhou. - Di 1 ban. - Guang zhou : Ji nan da xue chu ban she, 2017
Books 10.  Gu dai zong jiao yu lun li : ru jia si xiang de gen yuan
/ Chen, Lai. - Zeng ding ben, di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2017
1 - 10 of 618
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 200 [LCL] Local classification (GOK) 618
 
1 - 10 of 618
previous page      next page