German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 34
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 212"
Books 1.  Cong Xunzi de xing e lun kan "shan" de shi xian
/ Zhu, Minling. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019
Books 2.  Mengzi lun li si xiang yan jiu : yi Lieweinasi lun li xue wei can zhao
/ Li, Kai. - Di 1 ban. - Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2016
Books 3.  Meng zi "zhong dao" si xiang yan jiu
/ Dong, Xiangyong. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2015
Books 4.  Meng zi yu Li Lou
/ Nan, Huaijin. - Di 1 ban. - Beijing : Dong fang chu ban she, 2013
Books 5.  Meng zi yu Gong sun Chou
/ Nan, Huaijin. - Di 1 ban. - Bei jing : Dong fang chu ban she, 2011
Books 6.  Meng zi zhang ju jiang shu
/ Meng, Ke. - Di 1 ban. - Shang hai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2011
Books 7.  Qing dai "Mengzi" xue shi da gang
/ Li, Changran. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2011
Books 8.  Meng zi xing shan lun yan jiu
/ Yang, Zebo. - Xiu ding ban, di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010
Books 9.  Si xiang, wen xian, li shi : Si Meng xue pai xin tan
/ Du, Weiming. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2008
Books 10.  Meng zi ping zhuan
/ Yang, Zebo. - 1. Aufl., 4. Print. - Nan jing : Nanjing da xue chu ban she, 2007
1 - 10 of 34
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 212 [LCL] Local classification (GOK) 34
 
1 - 10 of 34
previous page      next page