German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 20
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 213"
Books 1.  Da po xing shan de you huo : Zhong tan xun zi xing e lun de yi yi yu jia zhi
/ Zeng, Weijie. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2014
Books 2.  Ritual and religion in the Xunzi
/ Kline, T. C.. - Albany : State University of New York Press, 2014
Books 3.  "Li yi zhi tong" : Xun zi zheng zhi zhe xue yan jiu
/ Hu, Ketao. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 4.  Xun zi li yue si xiang yan jiu : Cong li yi yue he kan xun zi zhe xue de dao de zhi wei
/ Song, Ningning. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 5.  Tian ran yu xiu wei : Xun zi dao de zhe xue de jing shen
/ Wang, Kai. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2011
Books 6.  He li xing zhi xun qiu : Xun zi si xiang yan jiu lun ji
/ Dongfang, Shuo. - Chu ban. - Tai bei : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, Minguo 100 [2011]
Books 7.  Xue bu ke yi yi : "Xunzi" chong tian zhu
/ Yu, Junrong. - Di 1 ban. - Bei jing : Ke xue chu ban she, 2010
Books 8.  Xun zi ping zhuan
/ Kong, Fan. - 1. Aufl., 4. Print. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2010
Books 9.  Xunzi and early Chinese naturalism
/ Yi, Chang-hŭi. - Albany, NY : State University of New York Press, c 2005
Books 10.  The Confucian quest for order : the origin and formation of the political thought of Xun Zi
/ Satō, Masayuki. - Leiden [u.a.] : Brill, 2003
1 - 10 of 20
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 213 [LCL] Local classification (GOK) 20
 
1 - 10 of 20
previous page      next page