German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 140
previous page      next page
* results  search [and] lkl "CBM 920"
Books 1.  Literary representations of Christianity in Late Qing and Republican China
/ Lai, John Tsz Pang. - Leiden : Brill, [2019]
Books 2.  Global entanglements of a man who never traveled : a seventeenth-century Chinese Christian and his conflicted worlds
/ Sachsenmaier, Dominic. - New York : Columbia University Press, [2018]
Books 3.  Persian Christians at the Chinese court : the Xi'an Stele and the early medieval church of the East
/ Godwin, R. Todd. - London : I.B. Tauris, 2018
Books 4.  The politics of protestant churches and the party-state in China : God above party?
/ Vala, Carsten T.. - Abingdon, Oxon : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, [2018]
Periodicals (non-online) 5.  Ji du jiao xue shu
Shang hai : Shang hai san lian shu dian, 2017-
Books 6.  Jidu jiao chuan xing Zhongguo ji nian (1807-1949)
/ Huang, Guangyu. - Di 1 ban. - Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017
Books 7.  Tian ru yuan tong : Ming mo Qing chu ru jia tian zhu jiao tu xin dao tong si xiang yan jiu
/ Jia, Weizhou. - Di 1 ban. - Guang zhou : Ji nan da xue chu ban she, 2017
Books 8.  Dong fang zhi lü : 1579-1724 Yesu hui chuan jiao tuan zai Zhong guo
/ Brockey, Liam Matthew. - Di 1 ban. - Nan jing : Feng huang chu ban chuan mei ji tuan = Phoenix Publishing & Media Group, 2017
Books 9.  Cong da zhong hua dao tai wan guo : Tai wan ji du zhang lao jiao hui de guo jia ren tong ji qi lun shu zhuan huan
/ Zheng, Muqun. - Tai bei : Zheng da chu ban she, 2017
Books 10.  Beng luo tian chao de tian guo zi min : Yi he tuan shi qi de Zhili tian zhu jiao hui
/ Chen, Fangzhong. - Chu ban. - Taibei Shi : Guang qi wen hua shi ye, 2017
1 - 10 of 140
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 920 [LCL] Local classification (GOK) 140
 
1 - 10 of 140
previous page      next page