German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 4 of 4
      
* results  search [and] lkl "JPF 200"
Books 1.  Salar Türkleri tarihi (1279-1911)
/ Sarıtaş, Eyüp. - 1. baskı. - Başakşehir, İstanbul : Demavend, Ocak 2015
Books 2.  Gan-qing di-qu te-you min-zu yu-yan wen-hua de qu-yu te-zheng
/ Zhong, Jinwen. - Bei-jing : Zhong-yang min-zu da-xue chu-ban-she, 2007
Books 3.  Salazu
/ Chen, Yunfang. - Beijing : Minzu, 1988
Books 4.  Sa-la-zu jian-shi
/ Salazu-Jianshi-Bianxie-Zu. - Qing-hai : Ren-min chu-ban-she, 1982
1 - 4 of 4
      
Word   Type   Count
jpf 200 [LCL] Local classification (GOK) 4
 
1 - 4 of 4