German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 23
previous page      next page
* results  search [and] lkl "JY 376"
Books 1.  Jo-yeong-beon-yeog-beob
/ Son, Jin-sun. - [Pyeong-yang] : Jo-seon-chul-pan-mul-su-chul-ib-sa, 2012
Books 2.  Beon-yeog-sa-man-deul-gi : beon-yeog-sa yang-seong-eul wi-han sil-yong-jeog je-an
/ Kelly, Dorothy. - Seo-ul : Han-gug-mun-hwa-sa, 2012
Books 3.  No-teu-te-i-king haeg-sim-gi-sul : gug-je-hoe-eui tong-yeog-sa-leul wi-han
/ Yi, Sang-bin. - Cho-pan. - Seo-ul : Han-gug-mun-hwa-sa, 2012
Books 4.  Die Geschichte der Translation in Korea
/ Kim, Won-Hee. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2012
Books 5.  Zhong Han Han Zhong fan yi
/ Cai, Tiejun. - Ha er bin : Hei long jiang chao xian min zu chu ban she, 2010
Books 6.  Pŏnyŏg-ŭn kŭlssŭgida : ije pŏnyŏkka-nŭn kŭlssŭgi-ro mal handa
/ Yi, Chong-in. - Ch'op'an. - Sŏul : Chŭlgŏun Sangsang, 2009
Books 7.  Kugŏ pŏnyŏngmun-gwa pŏnyŏk kŭlssŭgi
/ Kim, Hye-yŏng. - Ch'op'an. - Sŏul : Hanguk Munhwasa, 2009
Books 8.  Pŏnyŏg-ŭi t'ansaeng : han'gugŏga paro sŏnŭn sari innŭn pŏnyŏk kangŭi
/ Yi, Hŭi-jae. - Ch'op'an. - Sŏul : Kyoyangin, 2009
Books 9.  Hangukhak kojŏn charyo-ŭi haeoe pŏnyŏk : hyŏnhwang-gwa kwaje
/ Jo, Dong il. - Taegu : Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2008
Books 10.  Yŏkhaksŏ-wa Kugŏsa yŏngu
/ Chŏng, Kwang. - Ch'op'an. - P'aju : T'aehaksa, 2006
1 - 10 of 23
previous page      next page
Word   Type   Count
jy 376 [LCL] Local classification (GOK) 23
 
1 - 10 of 23
previous page      next page