German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 56
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KDB 651"
Books 1.  Bu yao you-shang
/ Ge'erni, Ayide. - 2 ban. - Lan-zhou : Gan-su min-zu chu-ban-she, 2009
Books 2.  Materials for the study ... / 1, Dīwān of Abū 'n-Naǧm
/ Abu-'n-Naǧm al-ʿIǧlī. - 1993
Books 3.  Dīwān Tāǧ-al-Mulūk al-Aiyūbī
/ Būrī Ibn-Aiyūb, Tāǧ al-Mulūk Abū-Saʿīd. - Ṭabʿa 1. - Al-Qāhira : Haǧr li-'ṭ-ṭibāʿa wa-'n-našr wa-'t-tauzīʿ wa-'l-iʿlān, 1988
Books 4.  Dīwān al-Buḥturī ; al-Muǧallad 3
/ Buḥturī, al-Walīd Ibn-ʿUbaid al-. - 1964
Books 5.  Dīwān Ibn-Zaidūn
/ Ibn-Zaidūn, Aḥmad Ibn-ʿAbdallāh. - Bairūt : Dār Bairūt, 1964
Books 6.  Dīwān
/ Ḥātim aṭ-Ṭāʾī. - Bairūt : Dār Ṣādir, 1963
Books 7.  Dīwān al-Aʿmā at-Tuṭīlī
/ Aʿmā aṭ-Ṭuṭīlī, Aḥmad Ibn-ʿAbdallāh al-. - Bairūt : Dār aṯ-Ṯaqāfa, 1963
Books 8.  Dīwān al-Buḥturī ; al-Muǧallad 4
/ Buḥturī, al-Walīd Ibn-ʿUbaid al-. - 1963
Books 9.  Diwān Abu@̄Nuwwas̄
/ Nuwwās, Abū. - Bairut̄ : Dār Ṣādir [u.a.], 1962
Books 10.  Dīwān al-Buḥturī ; Muǧallad 2
/ Buḥturī, al-Walīd Ibn-ʿUbaid al-. - 1962
1 - 10 of 56
previous page      next page
Word   Type   Count
kdb 651 [LCL] Local classification (GOK) 56
 
1 - 10 of 56
previous page      next page