German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 18
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KJB 300"
Books 1.  "Hui hui guan za zi" yu "hui hui guan yi yu" yan jiu
/ Liu, Yingsheng. - Di 1 ban. - Bei-jing : Zhong-guo ren-min da-xue chu-ban-she, 2008
Books 2.  Āryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale
/ Fussman, Gérard. - Paris : De Boccard, 2005
Books 3.  Wāža-nāma-i Pahlawī-Pāzand : farhang-i Pahlawī
/ ʿUryān, Saʿīd. - Čāp 1. - Tihrān : Ḥauza-i Hunarī, 1377 h.š. [1998]
Books 4.  Maǧmūʿa-i maqālāt-i auwalīn gird-hamāʾi-i zabān, katība wa mutūn-i kuhan : Šīrāz 12 tā 14 Isfand-māh 73
Čāp 1. - Tihrān : Sāzmān-i Mīrāṯ-i Farhangī, 1375 h.š. [1996]
Books 5.  An old Pahlavi-Pazand glossary
/ Hoshangjī Jāmāspjī Asā. - Repr. of the ed. London 1870. - Osnabrück : Biblio-Verl., 1973 = 1870
Books 6.  Farhang-i Fārsī bi Pahlawī
/ Farahwašī, Bahrām. - Tihrān : Čāpḫāna-i Dānišgāh, 1352h = 1973
Books 7.  A concise Pahlavi dictionary
/ MacKenzie, David N.. - Repr. - London [u.a.] : Oxford Univ. Press, 1971
Books 8.  Wāža-nāma-i mīnūy-i ḫerad
/ Tafazzoli, Ahmad. - Tihrān : Intišārāt-i Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1348 h.š. [1969]
Books 9.  Farhang-i huzwārišhā-i Pahlawī
/ Maškūr, Muḥammad Ǧawād. - Tihrān : Intišārāt-i Bunyǎd-i Farhang-i Īrān, 1968
Books 10.  Farhang-i Pahlawī
/ Farahwašī, Bahrām. - [Tihrān], 1346 h.š. [1967]
1 - 10 of 18
previous page      next page
Word   Type   Count
kjb 300 [LCL] Local classification (GOK) 18
 
1 - 10 of 18
previous page      next page