German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 154
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KJQ 674"
Books 1.  Making Mongol history : Rashid al-Din and the Jami' al-tawarikh
/ Kamola, Stefan T.. - Edinburgh : Edinburgh University Press, [2019]
Books 2.  The Mongols in Iran : Quṭb Al-Dīn Shīrāzī's Akhbār-i Moghūlān
/ Šīrāzī, Quṭb-ad-Dīn Maḥmūd Ibn-Masʿūd aš-. - London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018
Books 3.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ / Ǧild 4, Wāžahā-i muġulī - turkī, namāyahā
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2016
Books 4.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ / Ǧild 3, Nusḫa-i badalhā, taʿlīqāt wa ḥawāšī
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2016
Books 5.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ ; Ǧild 2
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2016
Books 6.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ ; Ǧild 1
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2016
Books 7.  Tārīḫ-i kišīkḫāna-i Humāyūn
/ Naǧīb Kāšānī, Nūr Ibn-Muḥammad Ḥusain. - Čāp 1. - Tihrān : Mīrāṯ-i Maktūb, 2015
Books 8.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ / Ǧild 3, Šarḥ-i nusḫa-i badalhā - namāyahā
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2013
Books 9.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ ; Ǧild 2
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2013
Books 10.  Ǧāmiʿ at-tawārīḫ ; Ǧild 1
/ Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh. - Čāp 1. - 2013
1 - 10 of 154
previous page      next page
Word   Type   Count
kjq 674 [LCL] Local classification (GOK) 154
 
1 - 10 of 154
previous page      next page