German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 132
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 321"
Books 1.  Jin wen jie xi da zi dian
/ Zhong, Lin. - Di 1 ban. - Xi'an : San Qin chu ban she, 2017
Books 2.  Ming dai qian qi bai hua yu liao ci hui yan jiu
/ Xing, Yongge. - Di 1 ban. - Nan jing : Feng huang chu ban she, 2017
Books 3.  Zhi hu zhe ye fei kou yu lun
/ Meng, Zhaolian. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiangsu ren min chu ban she, 2017
Books 4.  Ke ji gu Han yu
/ Li, Zhichao. - Di 1 ban. - Bei jing : Ke xue chu ban she, 2017
Books 5.  Han zi zhi shi yu Han zi jiao xue
/ Yu, Zhaozhou. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2017
Books 6.  Soft Power and the Worldwide Promotion of Chinese Language Learning : the Confucius Institute project
/ Gil, Jeffrey. - Bristol : Multilingual Matters, [2017]
Books 7.  Gu Han yu yu fa shi dong yi dong xin tan
/ Shi, Pingsheng. - Di 1 ban. - Shang hai : Zhong xi shu ju, 2016
Books 8.  Jin dai Han zi shu yu de sheng cheng yan bian yu Zhong xi Ri wen hua hu dong yan jiu
/ Feng, Tianyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Jing ji ke xue chu ban she, 2016
Books 9.  "Lun heng" fan yi lei ju xin lun
/ Wang, Meizhi. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2015
Books 10.  Han yu "yi" zhi yan jiu
/ Zhang, Ping. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 2015
1 - 10 of 132
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 321 [LCL] Local classification (GOK) 132
 
1 - 10 of 132
previous page      next page