German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 23
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 335"
Books 1.  Hua yu ci fa yan jiu ru men
/ Tang, Tingchi. - Chu ban. - Tai bei : Zhi liang, 2014
Books 2.  Xian dai Han yu duo yin zi gui fan zi dian
/ Li, Xingjian. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 2012
Books 3.  Han zi yan ge zhi yan jiu
/ Du, Zhonggao. - Tai wan chu ban. - Tai bei : Lao gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2011
Books 4.  Gu Han zi xing yin yi xue gang yao
/ Zhou, Zuxiang. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 2011
Books 5.  Kai qi Zhong hua wen ming de guan yue : Han zi de shi du yu tan suo
/ Huang, Dekuan. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing shi fan da xue chu ban she, 2011
Books 6.  Xian dai Han yu ci hui
/ Fu, Huaiqing. - Chu ban. - Xiang gang : Shang wu yin shu guan, 2011
Books 7.  Tu shuo xi shuo Han zi da quan ji
/ "Tu shuo xi shuo Han zi da quan ji" bian wei hui. - Bei jing : Zhong guo hua qiao chu ban she, 2010
Books 8.  Han zi zi xing wen hua lun gao
/ Han, Wei. - Di 1 ban. - Bei jing : Shi jie tu shu chu ban gong si Bei jing gong si, 2010
Books 9.  Jian hua Han zi jie shuo
/ Shao, Hong. - Di 1 ban. - Ji nan : Qi Lu shu she, 2010
Books 10.  Han zi jie gou zi dian : yi xing sheng zi jian zi biao xu lie bian pai
/ Lan, Zushen. - Di 1 ban. - Chang sha : Hu nan ren min chu ban she, 2010
1 - 10 of 23
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 335 [LCL] Local classification (GOK) 23
 
1 - 10 of 23
previous page      next page