German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 11
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 343"
Books 1.  Han yu qing tai zhu dong ci de ju fa fen xi
/ Hu, Bo. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
Books 2.  Han yu ju shi wen ti tan suo : Han yu ju shi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Xu, Yangchun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2016
Books 3.  Xian dai Han yu bei zi ju yan jiu
/ You, Shu. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2016
Books 4.  Adpositional kodierte Raumrelationen im Chinesischen und im Deutschen
/ Jang, Jyhcherng. - Berlin : De Gruyter, 2015
Books 5.  Xian dai han yu lei gu ding duan yu yan jiu
/ Chen, Changlai. - Di 1 ban. - Shang hai : Xue lin chu ban she, 2012
Books 6.  Han yu ju zi de luo ji fen xi
/ Jin, Li. - Di 1 ban. - Hang zhou : Zhe jiang da xue chu ban she, 2011
Books 7.  Interaction and variation in the Chinese VO construction
/ Her, One-Soon. - [Rev. ed.]. - Taipei City : Crane Publ., c 2010
Books 8.  The internal structure of noun phrases in Chinese
/ Xie, Miaoling. - 1. ed. - Taipei City : Crane Publishing Co, 2008
Books 9.  Verbergänzungen und Satzbaupläne des Deutschen und des Chinesischen : eine kontrastive Untersuchung im Rahmen der Verbvalenzgrammatik
/ Liu, Dezhang. - Hamburg : Kovač, 1996
Books 10.  Han meng dui zhao han yu chang yong ju xing
/ Wen, Zhonghe. - 1982
1 - 10 of 11
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 343 [LCL] Local classification (GOK) 11
 
1 - 10 of 11
previous page      next page