German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 27
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 351"
Books 1.  Han yu yin shi ci hui yan jiu
/ Chu, Yanfang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2017
Books 2.  Zhang Tai yan "Wen shi" yan jiu
/ Xu, Liangyue. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
Books 3.  Han yu "yi" zhi yan jiu
/ Zhang, Ping. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 2015
Books 4.  Zhong guo wen zi xue gai yao ; Wen zi xing yi xue
/ Yang, Shuda. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013
Books 5.  Zhe ge zi, yuan lai you zhe yang de shen shi! : chong fan Han zi de yan hua xian chang, xi shu mei ge Han zi de shen shi lü li
/ Xu, Hui. - Chu ban. - Tai bei shi : Man you zhe wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2011
Books 6.  "Shuo wen" yan du
/ Wang, Ping. - Di 1 ban. - Shang hai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2011
Books 7.  Zhong guo wen zi qi yuan yan jiu/ He Zheng zhu
/ He, Zheng. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Books 8.  "Shuo wen jie zi" de xie sheng guan xi yu shang gu yin
/ Zhang, Yarong. - Di 1 ban. - Xi an : San Qin chu ban she, 2011
Books 9.  Wang Nian sun zhi xun gu xue yan jiu
/ Liu, Jingsheng. - Di 1 ban. - Chang chun : Ji lin da xue chu ban she, 2011
Books 10.  Bi jiao ci yuan yan jiu
/ Wu, Tieping. - Shang hai : Shang hai wai yu jiao yu chu ban she, 2011
1 - 10 of 27
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 351 [LCL] Local classification (GOK) 27
 
1 - 10 of 27
previous page      next page