German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 25
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 355"
Books 1.  The interfaces of Chinese syntax with semantics and pragmatics
/ Wu, Yicheng. - New York : Routledge, 2017
Books 2.  Jin bai nian lai "Guo yu" jiao gu yan jiu
/ Guo, Wanqing. - Di 1 ban. - Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2016
Books 3.  Xing rong ci zuo zhuang yu he bu yu de ren zhi yu yi yan jiu
/ Liu, Zhenping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2015
Books 4.  Sadness expressions in English and Chinese : corpus linguistic contrastive semantic analysis
/ Zhang, Ruihua. - 1. ed. - London [u.a.] : Bloomsbury, c 2014
Books 5.  Han yu yu fa yu yi ying yong yan jiu
/ Xie, Zhengming. - Di 1 ban. - Guang zhou : Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2011
Books 6.  Yu yi gong neng yu fa yu Han yu yan jiu
/ Wang, Zhenlai. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing shi fan da xue chu ban she, 2011
Books 7.  Gu Han yu yu fa xun gu yan jiu ji qi ta
/ Xie, Zhibin. - Di 1 ban. - Bao ding : He bei da xue chu ban she, 2011
Books 8.  Wang Nian sun zhi xun gu xue yan jiu
/ Liu, Jingsheng. - Di 1 ban. - Chang chun : Ji lin da xue chu ban she, 2011
Books 9.  Shang gu "kan shi" gai nian chang ci hui yan jiu
/ Yin, Daizhong. - Di 1 ban. - Chang sha : Hu nan ren min chu ban she, 2011
Books 10.  Xun gu fang fa xin tan
/ Yang, Lin. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
1 - 10 of 25
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 355 [LCL] Local classification (GOK) 25
 
1 - 10 of 25
previous page      next page