German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 13
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 372"
Books 1.  Ri yong jiao yi chi du
/ Tan, Zhengbi. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing chu ban she, 2017
Books 2.  Wai guo xue sheng Han yu shu mian yu xi de yu ren zhi yan jiu
/ Cui, Xiliang. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2017
Books 3.  Zhi hu zhe ye fei kou yu lun
/ Meng, Zhaolian. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiangsu ren min chu ban she, 2017
Books 4.  Yu pian zhi shi jian gou yu dui wai han yu xie zuo jiao xue yan jiu
/ Zhou, Hong. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2016
Books 5.  Developing writing skills in Chinese
/ Yuan, Boping. - Second edition. - Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, [2014]
Books 6.  Han zi de mei li : fa xian miao qu heng sheng de wen zi you xi
/ Canglang. - Chu ban er shua. - Xin bei : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 100 [2011]
Books 7.  Shi yong ying yong wen xie zuo da quan
/ Liu, Huiqin. - Di 1 ban. - Xi an : Xi an jiao tong da xue chu ban she, 2011
Books 8.  Han yu shu mian yong yu chu bian
/ Feng, Shengli. - Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006
Books 9.  Multilingualism in China : the politics of writing reforms for minority languages 1949 - 2002
/ Zhou, Minglang. - Berlin [u.a.] : Mouton de Gruyter, 2003
Books 10.  Schriftsystem, Literalisierung, Literalität
/ Yan, Zhenjiang. - Frankfurt am Main : Lang, 2000
1 - 10 of 13
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 372 [LCL] Local classification (GOK) 13
 
1 - 10 of 13
previous page      next page