German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 75
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 376"
Books 1.  Modern selfhood in translation : a study of progressive translation practices in China (1890s-1920s)
/ Chi, Limin. - Singapore : Springer, [2019]
Books 2.  Translating China as cross-identity performance
/ St. André, James. - Honolulu : University of Hawaii Press, [2018]
Books 3.  The Routledge handbook of Chinese translation
/ Shei, Chris. - London : Routledge, [2018]
Books 4.  Fan yi ji shu shi jian
/ Wang, Huashu. - Di 1 ban. - Bei jing : Wai wen chu ban she, 2016
Books 5.  Yan Fu bian yi si xiang kao
/ Huang, Zhonglian. - Di 1 ban. - Beijing : Shang wu yin shu guan, 2016
Books 6.  Informationsstrukturierung in chinesischen und deutschen Texten : Übersetzungsprobleme am Beispiel von Firmen-Selbstdarstellungen im Internet
/ Jin, Jing. - Münster : Waxmann, 2016
Books 7.  Fan yi pi ping yan jiu zhi lu : Li lun fang fa yu tu jing
/ Xu, Jun. - Di 1 ban. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2015
Books 8.  Ji Xian lin tan fan yi
/ Ji, Xianlin. - Dian cang ben, di 1 ban. - Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2015
Books 9.  Übersetzen als Problemlöseprozess : praktisches Übersetzen anhand von Übersetzungsbeispielen aus der Automobilbranche im Sprachenpaar Deutsch-Chinesisch
/ Li, Xue. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015
Books 10.  Fan yi xue li lun xi tong zheng he xing yan jiu
/ Zeng, Lisha. - Di 1 ban. - Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2014
1 - 10 of 75
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 376 [LCL] Local classification (GOK) 75
 
1 - 10 of 75
previous page      next page