German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 16
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 380"
Books 1.  The acquisition of L2 Mandarin prosody : from experimental studies to pedagogical practice
/ Yang, Chunsheng. - Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, [2016]
Books 2.  Tai bei dao di dao Bei jing : liang an sheng huo xiao ci dian
/ Yang, Du. - Di 1 ban. - Bei jing : Wen hua Yi shu Chu ban she, 2012
Books 3.  Tang wu dai xi bei fang yin
/ Luo, Changpei. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2012
Books 4.  Li shi yu yan xue : fang yin bi jiao yu ceng ci
/ Shi, Jianguo. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Books 5.  Da xue sheng yu yan xue lun ji
/ Shao, Zesui. - Di 1 ban. - Wu han : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2010
Books 6.  Xin-jiang han-yu fang-yan yu wei-wu-er-yu bi-jiao yan-jiu
/ Zhang, Yang. - Wu-lu-mu-qi : Xin-jiang ren-min chu-ban-she, 2009
Cartography 7.  Han-yu fang-yan di-tu-ji
/ Cao, Zhiyun. - Di 1 ban. - Bei-jing : Shang-wu yin shu-guan, 2008
Books 8.  Wei-wu-er-zu han-yu shi-yong bian-yi yan-jiu
/ Zhu, Xuejia. - Di 1 ban. - Bei-jing : Zhong-yang min-zu da-xue chu-ban-she, 2007
Books 9.  Xin-jiang de yu-yan zhuang-kuang ji tui-guang pu-tong-hua fang-lue yan-jiu
/ Gao, Liqin. - Bei-jing : Bei-jing yu-yan da-xue chu-ban-she, 2006
Books 10.  Introduction to Chinese dialectology
/ Yan, Margaret Mian. - München : LINCOM Europa, 2006
1 - 10 of 16
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 380 [LCL] Local classification (GOK) 16
 
1 - 10 of 16
previous page      next page