German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 74
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 382"
Books 1.  Hua Ying wen yi jin dai
/ Hillier, Walter. - Di 1 ban. - Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2017
Books 2.  Han Ying Bei jing guan hua ci hui
/ Fulton, Thomas. c. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2017
Books 3.  Wu yu xu ci ji qi yu fa hua yan jiu
/ Zheng, Wei. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai jiao yu chu ban she, 2017
Books 4.  Basic Cantonese : a grammar and workbook
/ Yip, Virginia. - Second edition. - London : Routledge, 2017
Books 5.  Intermediate Cantonese : a grammar and workbook
/ Yip, Virginia. - Second edition. - Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2017
Books 6.  Ri zhi shi dai Riben ren xue xi tai wan yu de kun jing
/ Wang, Sentian. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 7.  Qing long fang yan tu yu : Yu ju juan
/ Guo, Yucai. - Bei jing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
Books 8.  Tai yu wen xue dao lun
/ Shi, Junzhou. - Chu ban. - Tai nan : Guo li Tai wan wen xue guan, 2012
Books 9.  Xian dai wu yu de yan jiu
/ Chao, Yuen Ren. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
Books 10.  Haimen fang yan yan jiu
/ Wang, Hongzhong. - Bei jing di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2011
1 - 10 of 74
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 382 [LCL] Local classification (GOK) 74
 
1 - 10 of 74
previous page      next page