German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 45
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 439"
Books 1.  Xiao shuo ke
/ Bi, Feiyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Books 2.  Qing gong yi he yuan dang an : Yuan you guan li juan
/ Zhong guo di yi li shi dang an guan. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2015
Books 3.  Qing gong yi he yuan dang an : Ying zao zhi zuo juan
/ Zhong guo di yi li shi dang an guan. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2015
Books 4.  Sprichwörtliche Redensarten Chinesisch-Deutsch : 500 häufige Redewendungen
/ Frühauf, Manfred W.. - 2., überarbeitete Auflage. - Hamburg : Buske, 2014
Books 5.  Tu lu fan chu tu wen xian yu yan dao lun
/ Wang, Qitao. - Di yi ban. - Bei jing : Ke xue chu ban she, 2013Abstract
Books 6.  Shi jie min jian cang zhong guo dun huang wen xian : di yi ji
/ Yu, Huagang. - Bei jing : Zhong guo shu jian chu ban she, 2013
Books 7.  Xin jiang bo wu guan xin huo wen shu yan jiu
/ Liu, Shaogang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2013
Books 8.  Qing long fang yan tu yu : Yu ju juan
/ Guo, Yucai. - Bei jing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
Books 9.  Luo yang xin huo qi chao mu zhi
/ Qi, Yuantong. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2012
Books 10.  Shen yang bei zhi
/ Shen yang shi wen wu kao gu yan jiu suo. - Di 1 ban. - Shen yang : Liao hai chu ban she, 2011
1 - 10 of 45
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 439 [LCL] Local classification (GOK) 45
 
1 - 10 of 45
previous page      next page