German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 191
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 500"
Books 1.  "Yan'an wen yi" yan jiu du ben
/ Liu, Zhuo. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai shu dian chu ban she, 2018
Books 2.  Wu fa zhong jie de xian dai xing : Zhong guo wen xue de dang dai jing yu
/ Chen, Xiaoming. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2018
Books 3.  "50-70 nian dai wen xue" yan jiu du ben
/ He, Jiamei. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2018
Books 4.  "80 nian dai wen xue" yan jiu du ben
/ Liu, Fusheng. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2018
Books 5.  "Zuo yi wen xue" yan jiu du ben
/ Xu, Zhiwei. - Di 1 ban. - Gui lin : Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2017
Books 6.  A passage to China : literature, loyalism, and colonial Taiwan
/ Tsai, Chien-hsin. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Asia Center, 2017Abstract
Books 7.  Zhonghua jing dian hai wai chuan bo shou jie guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Li, Huailiang. - Di 1 ban. - Bei jing : Guang ming ri bao chu ban she, 2016
Books 8.  Zhong guo gu dai wen xue tong lun
/ Fu, Xuancong. - Shen yang : Liao ning ren min chu ban she, 2016
Books 9.  "Wan Qing wen xue" yan jiu du ben
/ Zhang, Chuntian. - Di 1 ban. - Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016
Books 10.  The Oxford handbook of modern Chinese literatures
/ Rojas, Carlos. - New York, NY : Oxford University Press, [2016]
1 - 10 of 191
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 500 [LCL] Local classification (GOK) 191
 
1 - 10 of 191
previous page      next page