German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 32
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 512"
Books 1.  She hui zhu yi yu "zi ran" : 1950-1960 nian dai Zhongguo mei xue lun zheng yu wen yi shi jian yan jiu
/ Zhu, Yu. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2018
Books 2.  "Shi jing" yin lü yan jiu
/ Li, Xunhua. - Chu ban. - Xin bei : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 3.  Yi jing
/ Zong, Baihua. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
Books 4.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di liu juan, "Shi jing" "Chu ci" ji yue fu yan jiu ji : Xia
/ Lu, Kanru. - 1. ed. - 2011
Books 5.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di wu juan, "Shi jing" "Chu ci" ji yue fu yan jiu ji : Shang
/ Lu, Kanru. - Di 1 ban. - 2011
Books 6.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di er juan, Zhong guo shi shi : Xia
/ Lu, Kanru. - Di 1 ban. - 2011
Books 7.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di Yi juan, Zhong guo shi shi : Shang
/ Lu, Kanru. - Di 1 ban. - 2011
Books 8.  Zhong guo zong jiao, xue shu yu si xiang san lun
/ Ge, Zhaoguang. - Di 1 ban. - Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2010
Books 9.  From Burke and Wordsworth to the modern sublime in Chinese literature
/ Zheng, Yi. - West Lafayette, Ind. : Purdue Univ. Press, c 2010
Books 10.  Shi jing de shi jie
/ Shirakawa, Shizuka. - Zeng ding 2 ban. - Tai bei shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, 2009
1 - 10 of 32
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 512 [LCL] Local classification (GOK) 32
 
1 - 10 of 32
previous page      next page