German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 80
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 513"
Books 1.  Yin jin, jie he, chuang xin : xian dai yu yan xue li lun yu Zhongguo yu yan xue yan jiu
/ Chen, Ping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Books 2.  Xiao shuo ke
/ Bi, Feiyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Books 3.  Yi fu qi meng guan nian de dang dai wen xue
/ Wu, Xuan. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai da xue chu ban she, 2017
Books 4.  Schriftstellerische Praxis in der Literatur der DDR und der Volksrepublik China während der fünfziger und frühen sechziger Jahre : Möglichkeiten, Entwicklungen und Tendenzen
/ Saechtig, Alexander. - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2017
Books 5.  Xian dai zhu yi, dang dai Taiwan : wen xue dian fan de gui ji
/ Chang, Sung-sheng Yvonne. - Chu ban. - Tai bei : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015
Books 6.  Ni zao xin di qiu : dang dai Taiwan zi ran shu xie
/ Li, Yulin. - Chu ban. - Tai bei : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2015
Books 7.  Xian dang dai wen xue xin lun : yi li, lun li, di li
/ Wang, Dewei. - di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014
Books 8.  Guo Shui tan
/ Feng, Deping. - Chu ban. - Tainan Shi : Guo li Taiwan wen xue guan, 2014
Books 9.  Wang Hui du Lu Xun : "Po e sheng lun", "Na han, zi xu" jiang gao
/ Wang, Hui. - Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2013
Books 10.  Zhang Ai ling quan ji / 8. Lun zhu, Hong lou meng yan
/ Zhang, Ailing. - Di 1 ban. - 2012
1 - 10 of 80
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 513 [LCL] Local classification (GOK) 80
 
1 - 10 of 80
previous page      next page