German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 83
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 513"
Books 1.  Ting wo xiong zhong de lie huo : Yu guang zhong jiao shou ji nian wen ji
/ Li, Ruiteng. - Chu ban. - Tai bei shi : Jiu ge chu ban she, 2018.10
Books 2.  Wen xue di tu yu wen hua huan yuan : Cong xu shi xue. shi xue dao zhu zi xue
/ Yang, Yi. - Chu ban. - Tao yuan shi : Chang ming wen hua, 2018.01
Books 3.  Wang xiang mu shen zhi ge : Yu guang zhong zuo pin ping lun yu yan jiu
/ Su, Qikang. - Chu ban. - Tai bei : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2018.10
Books 4.  ˜Theœ spatiality of emotion in early modern China : from dreamscapes to theatricality
/ Lam, Ling Hon. - New York : Columbia University Press, [2018]
Books 5.  Xiao shuo ke
/ Bi, Feiyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Books 6.  Yi fu qi meng guan nian de dang dai wen xue
/ Wu, Xuan. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai da xue chu ban she, 2017
Books 7.  Schriftstellerische Praxis in der Literatur der DDR und der Volksrepublik China während der fünfziger und frühen sechziger Jahre : Möglichkeiten, Entwicklungen und Tendenzen
/ Saechtig, Alexander. - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2017
Books 8.  Xian dai zhu yi, dang dai Taiwan : wen xue dian fan de gui ji
/ Chang, Sung-sheng Yvonne. - Chu ban. - Tai bei : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015
Books 9.  Ni zao xin di qiu : dang dai Taiwan zi ran shu xie
/ Li, Yulin. - Chu ban. - Tai bei : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2015
Books 10.  Xian dang dai wen xue xin lun : yi li, lun li, di li
/ Wang, Dewei. - di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014
1 - 10 of 83
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 513 [LCL] Local classification (GOK) 83
 
1 - 10 of 83
previous page      next page