German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 46
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 514"
Books 1.  Tensions in world literature : between the local and the universal
/ Fang, Weigui. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2018
Books 2.  Shi jie Hua wen xin wen xue shi : Zhongguo xian dai wen xue de liang du xi chao
/ Ma, Sen. - Chu ban. - Xin bei : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2015
Books 3.  From comparison to world literature
/ Zhang, Longxi. - Albany : State University of New York Press, 2015
Books 4.  Weltliteratur und Welttheater : ästhetischer Humanismus in der kulturellen Globalisierung
/ Huang, Alexander C. Y.. - Bielefeld : Transcript, 2012
Books 5.  Placing the modern Chinese vernacular in transnational literature
/ Zhou, Gang. - 1. ed., 1. publ. - New York, NY : Palgrave Macmillan, 2011
Books 6.  20 Shi ji dong fang wen xue yu Zhong guo wen xue
/ Meng, Zhaoyi. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Books 7.  Bi jiao wen xue yu hai wai Hua wen wen xue
/ Rao, Pengzi. - Di 1 ban. - Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2011
Books 8.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di si juan, Nan xi shi yi : Gu yiu jie
/ Lu, Kanru. - Di 1 ban. - 2011
Books 9.  Ming dai wen chen chu shi Chao xian yu "Huang hua ji"
/ Du, Huiyue. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min chu ban she, 2010
Books 10.  Jing dian zhuan hua yu ming qing xu shi wen xue
/ Wang, Ailing. - Chu ban. - Tai bei : Lian jing, 2009
1 - 10 of 46
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 514 [LCL] Local classification (GOK) 46
 
1 - 10 of 46
previous page      next page