German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 34
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 520"
Books 1.  Shu qing chuan tong yu Zhongguo xian dai xing : zai Bei da de ba tang ke
/ Wang, David Der-Wei. - Bei jing di 2 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2018
Books 2.  Wen ti wen ti : xian dai Zhong guo de wen xue she tuan he wen xue za zhi (1911-1937)
/ Hockx, Michel. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2016
Books 3.  Fan kang yu zhui yi : Zhongguo wen xue zhong de Deguo lang man zhu yi ying xiang (1898-1927)
/ Lu, Wenting. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014
Books 4.  Xian dai guo jia xiang xiang yu 20 shi ji Zhongguo wen xue
/ Luo, Gang. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2014
Books 5.  Tales of futures past : anticipation and the ends of literature in contemporary China
/ Iovene, Paola. - Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2014
Books 6.  Ri zhi shi qi tai wan xin wen xue xiao shuo zhong de pin kun shu xie : Yi she hui shi ye zuo wei can zhao yue du de ce lüe
/ Shi, Tingyu. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 7.  Tai wan liu shi jia zi sheng mu shi qian yan jiu
/ Chen, Jinyun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Books 8.  Sinophone studies : a critical reader
New York : Columbia University Press, 2013
Books 9.  Gilded voices : economics, politics, and storytelling in the Yangzi delta since 1949
/ He, Qiliang. - Leiden [u.a.] : Brill, c 2012
Books 10.  Pluralist universalism : an Asian Americanist critique of U.S. and Chinese multiculturalisms
/ Jin, Wen. - Columbus, Ohio : Ohio State Univ. Press, c 2012
1 - 10 of 34
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 520 [LCL] Local classification (GOK) 34
 
1 - 10 of 34
previous page      next page