German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 23
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 573"
Books 1.  Women's literary feminism in twentieth century China
/ Dooling, Amy D.. - Softcover reprint of the hardcover 1st edition. - New York : Palgrave Macmillan, [2016]
Books 2.  Zhong guo xian dang dai nü xing zhu yi wen xue lun gang
/ Jin, Wenye. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Books 3.  Ta shi jie : xian dang dai Zhongguo nü xing wen xue tan xi
/ Liu, Yuanyuan. - Di 1 ban. - Tai yuan : Shan xi ren min chu ban she, 2010
Books 4.  "Ta" zi de wen hua shi : nü xing xin dai ci de fa ming yu ren tong yan jiu
/ Huang, Xingtao. - Di 1 ban. - Fu zhou : Fu jian jiao yu chu ban she, 2009
Books 5.  Nü xing yu he xie she hui lun wen ji
/ Cai, Meihua. - Di 1 ban. - Mu dan jiang : Hei long jiang Chao xian min zu chu ban she, 2007
Books 6.  Women, war, domesticity : Shanghai literature and popular culture of the 1940s
/ Huang, Nicole. - Leiden [u.a.] : Brill, 2005
Books 7.  The invention of a discourse : women's poetry from contemporary China
/ Zhang, Jeanne Hong. - Leiden : CNWS Publ., 2004
Books 8.  The red brush : writing women of imperial China
/ Idema, Wilt L.. - Cambridge, Mass. [u.a.] : Harvard University Press, 2004
Books 9.  Ming Qing fu nü xi qu ji
/ Hua, Wei. - Chu ban. - Tai bei shi : Zhong yang yan jiu yuan zhong guo wen zhe yan jiu suo, 2003
Books 10.  Feminism/femininity in Chinese literature
/ Chen, Pengxiang. - Amsterdam [u.a.] : Rodopi, 2002
1 - 10 of 23
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 573 [LCL] Local classification (GOK) 23
 
1 - 10 of 23
previous page      next page