German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 249
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 580"
Books 1.  "80 nian dai wen xue" yan jiu du ben
/ Liu, Fusheng. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2018
Books 2.  Memory in medieval China : text, ritual, and community
/ Campany, Robert Ford. - Leiden; Boston : Brill, [2018]
Books 3.  Yin xing de li liang : fan yi shi ge yu Zhong guo xin shi wen ti di wei de que li
/ Xiong, Hui. - Di 1 ban. - Gui lin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017
Books 4.  Minguo wen yan xiao shuo shi
/ Zhang, Zhenguo. - Di 1 ban. - Nan jing : Feng huang chu ban she, 2017Abstract
Books 5.  Schriftstellerische Praxis in der Literatur der DDR und der Volksrepublik China während der fünfziger und frühen sechziger Jahre : Möglichkeiten, Entwicklungen und Tendenzen
/ Saechtig, Alexander. - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2017
Books 6.  A new literary history of modern China
/ Wang, David Der-Wei. - Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2017Abstract
Books 7.  Wen ti wen ti : xian dai Zhong guo de wen xue she tuan he wen xue za zhi (1911-1937)
/ Hockx, Michel. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing da xue chu ban she, 2016
Books 8.  Zhong guo gu dai wen xue tong lun
/ Fu, Xuancong. - Shen yang : Liao ning ren min chu ban she, 2016
Books 9.  Zhong guo xian dai xiao shuo shi
/ Hsia, Chih-tsing. - Di 1 ban. - Hang zhou : Zhe jiang ren min chu ban she, 2016Abstract
Books 10.  "Wan Qing wen xue" yan jiu du ben
/ Zhang, Chuntian. - Di 1 ban. - Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016
1 - 10 of 249
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 580 [LCL] Local classification (GOK) 249
 
1 - 10 of 249
previous page      next page