German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 166
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 649"
Books 1.  Between history and philosophy : anecdotes in early China
/ Els, Paul van. - Albany : State University of New York Press, [2017]
Books 2.  Qandı bodaw öšpes dangq
/ Jin, Yinan. - Ürimji : Šynjyang asemoner - fotoswret baspası, 2013
Books 3.  Tao yuan wen xin bian
/ Wang, Tao. - Di 1 ban. - Shang hai : Zhong xi shu ju, 2012
Books 4.  Qiu shu : chu ke ben, chong ding ben
/ Zhang, Binglin. - Di 1 ban. - Shang hai : Zhong xi shu ju, 2012
Books 5.  Mušäqqät wä šäräp
/ Jin, Yinan. - Ürümči : Šinjang güzäl sänʾät - foto sürät näšriyati [u.a.], 2012
Books 6.  Jin dai jing shi wen xuan
/ Dai, Yi. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Books 7.  Jin dai fa zhi wen xuan
/ Dai, Yi. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Books 8.  Dai Guo hui quan ji / 9, Shi xue yu tai wan yan jiu juan jiu : wei jie ji 3 : zhong ri guan xi
/ Dai, Guohui. - Chu ban. - Minguo 100 [2011]
Books 9.  Dai Guo hui quan ji / 1, Shi xue yu tai wan yan jiu juan yi: jing jie ren de du bai
/ Dai, Guohui. - Chu ban. - Minguo 100 [2011]
Books 10.  Zhong guo de teng tong : guo min xing pi pan yu wen hua zheng zhi xue kun jing
/ Mo, Luo. - Di 1 ban. - Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2011
1 - 10 of 166
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 649 [LCL] Local classification (GOK) 166
 
1 - 10 of 166
previous page      next page